اطلاعات دانش آموز


ترم دارای محدوده سنی است:
     پسران محدوده 8 تا 14 سال
     دختران محدوده 10 تا 15 سال
حساب کاربری